ติดต่อเรา

เมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะลงทุน นักลงทุนมีทางเลือกว่าจะลงทุนเองโดยตรงในตลาดหรือลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วแต่ความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการใช้บริการการลงทุนในกองทุนรวมน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากสามารถให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าในระยะยาวเงินลงทุนจากอัตราเงินเฟ้อได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพย์มักปรับตัวสูงขึ้นตาม
อัตราเงินเฟ้อ และผู้ลงทุนสามารถเจรจาเก็บค่าเช่าเพิ่มขึ้นได้ (แต่ในทางปฏิบัติหากสัญญาเช่ายังไม่ครบกำหนดก็ยังไม่สามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้โดยทันที)

 


 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 78500

โทรศัพท์ 073-284-526, 073-274-036, 073-874-037
โทรสาร 083-294-747